CREATIVE CORNER PRIVACY POLICY

PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 20 april 2022

Als verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden van de Uitvoeringswet AVG en de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 heeft CREATIVE CORNER (“CREATIVE CORNER”, “wij”, “onze” en “ons.”) deze privacyverklaring gecreëerd. verklaring (“Verklaring”) om haar vaste toewijding aan de privacy van de gegevens die u aan ons verstrekt bij het gebruik van de dienst aan te tonen.

Bij CREATIVE CORNER doen we er alles aan om het vertrouwen van alle bezoekers van onze website te behouden. We willen met name dat u weet dat de website zich niet bezighoudt met het verkopen, verhuren of verhandelen van e-maillijsten met andere bedrijven en bedrijven voor marketingdoeleinden.

Wij geloven dat uw bedrijf van niemand anders is. Uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom beschermen we de informatie die u met ons deelt. Om uw privacy te beschermen, volgt CREATIVE CORNER verschillende principes in overeenstemming met wereldwijde praktijken voor klantprivacy en gegevensbescherming.

– We zullen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie aan niemand verkopen of weggeven.

– We gebruiken de modernste beveiligingsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen onbevoegde gebruikers.

De persoonlijke informatie op de site wordt verzameld, gecontroleerd en verwerkt door de gegevensbeheerder; verzameld namens;

CREATIVE CORNER (Creative Corner)

Parallelweg 128 A3, 1948NN Beverwijk

| Nederland.

Telefoon; 085 212 9559

E-MAIL: info@ccorner.nl

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

We verkrijgen persoonlijke informatie over u uit verschillende bronnen. Dit omvat informatie die we rechtstreeks uit andere bronnen verkrijgen en informatie die we via middelen verzamelen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Wanneer u ervoor kiest om het contactformulier in te vullen, gebruiken we Calendly als externe dienstverlener om uw persoonlijke gegevens te verzamelen. Calendly stuurt je een bevestigingsmail met de Google meet-link. Calendly’s gebruik van uw persoonlijke gegevens is beperkt tot het leveren van de service. We raden u aan het privacybeleid van Calendly te lezen om meer te weten te komen over hoe zij persoonlijke informatie gebruiken.
 1. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij, of dienstverleners die namens ons optreden, kunnen de van en over u verzamelde informatie gebruiken om:

 • Onze diensten verlenen, waaronder het autoriseren van een aankoop of het voltooien van een door u aangevraagde transactie;
 • Promotiemateriaal verzenden en Facebook-, Instagram- en Twitter-advertenties weergeven, waarschuwingen over beschikbare aanbiedingen en andere communicatie, inclusief tekst-/sms-berichten als u uw mobiele nummer hebt opgegeven en ervoor hebt gekozen om dergelijke berichten te ontvangen;
 • Communiceren over en deelname aan speciale evenementen, promoties, programma’s, aanbiedingen, enquêtes, prijsvragen en marktonderzoek;
 • Reageren op vragen van u en andere derden, inclusief vragen van wetshandhavingsinstanties;
 • Persoonlijke informatie anonimiseren of de-identificeren om derden te voorzien van geaggregeerde gegevensrapporten met geanonimiseerde informatie en andere niet-persoonlijke informatie;
 • Technische ondersteuning bieden
 1. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

CREATIVE CORNER neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CREATIVE CORNER) tussen zit.

 1. MAILINGS/FORMULIEREN

Bij afmelding van de nieuwsbrief wordt automatisch de bijbehorend persoonsgegevens uit het systeem verwijderd.
Gegevens van ingezonden formulieren worden 1x per jaar opgeschoond en verwijderd.

 1. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan geselecteerde derden, waaronder:

 • Externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen, zoals leveranciers van IT- en e-maildistributiediensten, die uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden;
 • Adviseurs zoals accountants, advocaten en adviseurs;
 • In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa (en hun respectievelijke adviseurs), die de persoonlijke informatie kunnen gebruiken in verband met de verkoop of aankoop;
 • Als CREATIVE CORNER of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, aan de relevante derde partij (en haar adviseurs) die de gegevens kunnen gebruiken in verband met de overname;
 • Analytics-providers die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze Websites;
 • Wetshandhavingsinstanties of andere derden voor de hieronder beschreven doeleinden.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook aan derden bekendmaken als we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden van de website, onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van CREATIVE CORNER, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudedetectie en -bescherming en kredietrisicovermindering.

 1. COOKIES

Creative Corner gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Creative Corner gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Al uw persoonlijke informatie die we verzamelen, zal altijd van u zijn. We zijn echter een verzamelaar en een verwerker van uw persoonlijke gegevens. Dat impliceert voor ons verplichtingen om uw rechten op persoonlijke informatie te respecteren en de uitoefening van uw rechten daarop te vergemakkelijken. Om uw rechten te allen tijde te gebruiken, kunt u contact met ons opnemen en wij zullen de uitoefening van uw rechten kosteloos vergemakkelijken. We zullen u zo snel als praktisch mogelijk is, maar in ieder geval uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen informeren over de acties die door ons op uw verzoek worden ondernomen.

In overeenstemming met effectieve regelgeving, met name de AVG, hebt u een aanzienlijk aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld:

Recht op toegang. U kunt van ons de bevestiging krijgen of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en toegang krijgen tot dergelijke persoonlijke gegevens. U heeft het recht om de persoonlijke informatie die wij hebben in te zien, te wijzigen of te verwijderen. E-mail uw verzoek naar ons gegevensbeschermingsbureau op info@ccorner.nl en we zullen met u samenwerken om al uw persoonlijke gegevens die we hebben te verwijderen.

Recht om uw onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring

Recht om uw persoonlijke gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat een verzoek om uw persoonlijke gegevens te wissen ook uw account op de site zal beëindigen. We zullen uw persoonlijke informatie automatisch en zonder onnodige vertraging wissen wanneer deze niet langer nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

Recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken;

Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt van ons de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, verkrijgen en doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke voor persoonlijke informatie;

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,

Recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie op elk moment in te trekken

Recht om een klacht in te dienen. We nemen privacykwesties serieus. Als u van mening bent dat we dit privacybeleid met betrekking tot uw persoonlijke informatie niet hebben nageleefd, kunt u contact opnemen met ons respectieve bureau voor gegevensbescherming. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u binnen 30 (dertig) kalenderdagen antwoorden.

Creative Corner wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ccorner.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. PRIVACY BEVEILIGEN

Creative Corner neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ccorner.nl

 1. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

De ingangsdatum bovenaan deze pagina geeft aan wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. We zullen u op de hoogte stellen voordat een materiële wijziging van kracht wordt, zodat u tijd heeft om de wijzigingen te bekijken. Elke wijziging is van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring publiceren. Uw gebruik van de Services na deze wijzigingen betekent dat u de herziene Privacyverklaring accepteert